امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
0ریال

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ریتم و ترکیبات ریتمیک بر احوال ما تاثیرات بسیار شگرفی دارد و از این رو است که به اختیار در آوردن این رکن اداره کننده‌ی جهان هستی در غالب وزن و ریتم موسیقایی برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

0ریال

جستجو